Όμιλος Ιστορικού αρχείου ΠΣΠΑ 2018-19

Όμιλος Ιστορικού αρχείου ΠΣΠΑ 2018-19


 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 2019

 Η 9η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ συμμετέχει στον εορτασμό και σας προσφέρει μικρό κέρασμα...

Το λυτό έγγραφο που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε είναι μια δακτυλογραφημένη ανακοίνωση με οδηγίες προς εξεταζομένους. Το έγγραφο έχει χρονολογία 5 Ιουνίου 1937 και εκδίδεται από τη Διεύθυνση του ΠΣΠΑ. Απευθύνεται προς τους απόφοιτους των καθηγητικών Σχολών τού Πανεπιστημίου οι οποίοι ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν διδακτική επάρκεια.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των Πειραματικών Σχολείων, τον Ν. 4376 του 1929, άρθρο 10, «εἰς τὸ Πειραματικὸν Σχολεῖον ὑποχρεοῦνται νὰ φοιτήσωσι πρὸς παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικὴν ἄσκησιν ἐπὶ ἓξ μῆνας πάντες οἱ πτυχιοῦχοι τῆς Φιλοσοφικῆς, Θεολογικῆς καὶ τῆς τῶν Φυσικῶν καὶ Μαθηματικῶν Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου οἱ θέλοντες νὰ ἀσκήσωσι τὸ ἔργον τοῦ διδασκάλου καὶ μετὰ τὴν λῆψιν τοῦ πτυχίου αὐτῶν. Ἕκαστος τούτων μετὰ τὸ πέρας τῆς ἑξαμήνου ἀσκήσεως, ἧς ὁ τρόπος κανονισθήσεται διὰ Π. Διατάγματος, λαμβάνει παιδαγωγικὸν πτυχίον ἐπὶ χαρτοσήμου 30 δραχμῶν, φέρον τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Διευθυντοῦ καὶ Ἐπόπτου τοῦ Π. Σχολείου. Μόνον δὲ διὰ τῆς λήψεως τοῦ παιδαγωγικοῦ τούτου πτυχίου κτᾶται τὸ δικαίωμα τοῦ διορισμοῦ εἰς θέσεις καθηγητῶν τῶν σχολείων Μ. Ἐκπαιδεύσεως.»

Από τη νομοθεσία και από τη διαδικασία διαφαίνεται ο καθοριστικός ρόλος, τυπικός και ουσιαστικός, που είχε το Πειραματικό Σχολείο στην κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών τής χώρας. Παρόμοιες διαδικασίες εξάλλου προβλέπονταν και για τους δασκάλους.

Στην ανακοίνωση που παρουσιάζουμε, δακτυλογραφημένη σε χαρτί που, αν και πλησιάζει στο Α4, δεν εντάσσεται σε κάποιο από τα προκαθορισμένα πλέον σχήματα, αξίζει κανείς να προσέξει τη σημείωση, όπου απαριθμούνται τα απαραίτητα εφόδια, πέρα από τα σχετικά εγχειρίδια, που πρέπει να φέρουν μαζί τους οι εξεταζόμενοι πτυχιούχοι: «μελάνην, κονδυλοφόρον καί στυπτικόν χάρτην»!

Επισημαίνεται ότι το λυτό αυτό έγγραφο έτυχε συντήρησης από το Εργαστήριο Συντήρησης του Ιστορικού Αρχείου τού Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχε εξασφαλίσει το Σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ενώ η αντιόξινη διαφανής θήκη στην οποία φυλάσσεται, αγοράστηκε το σχολικό έτος 2018-2019 ως μέρος εξοπλισμού τού Αρχείου μας με χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου Καρέλια (απόφοιτος ΠΣΠΑ 1948).

Συνοδευτικά, σας παρουσιάζουμε το Βιβλιάριον άκροάσεων διδασκαλιῶν τῆς Ἀσπασίας Γ. Κώνστα, πτυχιούχου Φυσικῶν Ἐπιστημῶν και το Βιβλίον Πράξεων τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν ἐξετάσεων τῶν ἐν τῷ ΠΣΠΑ ἀσκουμένων πτυχιούχων τοῦ Πανεπιστημίου.

Στο βιβλιάριο ακροάσεων εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, αν και πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών, η δόκιμη παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, Αρχαία Ελληνικά (Πλάτωνος Πρωταγόρας) και Έκθεση, στην οποία ως θέμα συζητήθηκε «Ἐπί τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου Ἱσπανίας».

 

 

 

Ενημερωτικό Ομίλου